Lista artykułów

Nazwa artykułu
Uchwała Nr LXXVI/627/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej
pomiędzy Miastem Jasłem, województwem Podkarpackim oraz
Jasielską Spółdzielnią Mieszkaniową w Jaśle.
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/626/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie odpłatnego nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa
własności działki.
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/625/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta
Jasła na lata 2007-2013
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/624/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie wyznaczenia obszarów, na których nastąpiło
zniszczenie lub uszkodzenie obiektów budowlanych w wyniku
osunięcia ziemi.
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/623/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
w sprawie zmiany uchwały budżetowej Miasta Jasła na rok 2010
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/622/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia rocznego programu
współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami ustawowo
uprawnionymi do prowadzenia działalności pożytku publicznego
na 2010 r.
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXVI/621/2010 z dnia 10 listopada 2010 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stref płatnego
parkowania, stawek opłat i opłat dodatkowych za parkowanie oraz
sposobu ich pobierania.
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXV/620/2010 z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie nabycia na rzecz Miasta Jasła prawa własności
działek położonych w Jaśle obręb Nr 15 - Żółków
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXV/619/2010 z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy ulicy w mieście Jaśle
16.06.2015 więcej
Uchwała Nr LXXV/618/2010 z dnia 18 października 2010 r.
w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Mieście Jaśle
16.06.2015 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się